Testpolicy, testanvändning
HRK:s testpolicy

Dessa riktlinjer berör främst metoder som används vid organisationsförändringar, rekrytering och urval, intern omplacering och befordran, för bedömning av arbetsprestationer, vid assessment center och bedömningar i samband med yrkesvägledning och rådgivning. Metoderna har oftast som syfte att mäta psykologiska funktioner i någon form hos individer eller grupper av individer.

Ladda ner HRK:s testpolicy


HRK:s etiska riktlinjer

I sin yrkesverksamhet fungerar konsulten i många roller och relationer och kan använda ett stort antal olika arbetsmetoder vilka, inte sällan, kan ha stor betydelse för den enskilde individen, för grupper och organisationer. Detta ställer stora krav på konsultens yrkesetiska medvetenhet. Komplexiteten och mångfalden i de enskilda konsulternas yrkesmässiga verksamhet är dock av sådan karaktär att det är svårt att strikt formulera generella etiska regler. Det fundamentala är snarare HRK konsultens yrkesetiska medvetenhet, ansvarskänsla och kompetens. HRK:s etiska riktlinjer avser konsultens yrkesverksamhet i varje situation där konsulten utövar yrkesmässig verksamhet i relation till individ, grupp och/eller organisation. De av HRK auktoriserade konsultföretagen är ålagda att följa HRK:s etiska riktlinjer.

Enskilda individer och företag har möjlighet att kontakta HRK om man anser sig illa behandlad av något av HRK:s medlemsföretag. HRK:s etiknämnd verkar för en seriös konsultverksamhet genom att brett förankra och följa upp etiska regler bland konsulter och medlemsföretag. Etiknämnden har rätt att få ta del av all information som kan behövas för att kunna avgöra om en medlem brutit mot föreningens etiska riktlinjer. De former för tillrättavisning som styrelsen kan utdela vid konstaterade avsteg från de krav föreningen ställer på sina medlemmar är följande:

Erinran är den mildaste formen av tillrättavisning och utdelas då medlemsföretaget bedöms utan svårighet kunna åtgärda det erinran avser.

Varning är den strängaste formen av tillrättavisning med bibehållet medlemskap och auktorisation. Varning utdelas vid upprepade anmälda avsteg från föreningens ändamål, etiska regler och öppenhet gentemot Etiknämnd och Metodnämnd.

Uteslutning innebär att medlemsföretaget omedelbart avstängs som medlem i föreningen och auktorisationen återkallas. Uteslutning och återkallning av auktorisation ska offentliggöras.


Ladda ner HRK:s etiska riktlinjer